Sponsorcontract

Aangewezen Keurings Instantie (AKI) Lloyd's Register Nederland BV
Sponsor van Stoomwalsenclub Nederland

In 2009 heeft Lloyd's Register Nederland BV (LRN) het initiatief genomen om de Stoomwalsenclub Nederland (SWC) een sponsorcontract aan te bieden. Niet financieel maar door diensten aan te bieden om de stoommachines van leden van de SWC gratis te keuren. Een genereus aanbod en na bestuurlijk overleg werd besloten dit aanbod voor sponsoring te accepteren. Dit betekent dat alle leden van de SWC, en tevens eigenaar van een stoommachine, de machines bij Lloyd's Register Nederland BV gratis kunnen laten keuren.

Voorwaarden voor een gesponsorde keuring door
Lloyd's Register Nederland BV

Zoals elke sponsorovereenkomst vraagt dit contract een tegenprestatie van de SWC én van de leden. Als tegenprestatie vraagt LRN, dat de leden die een eigen website hebben een artikel plaatsen op de homepagina dat de machine gekeurd wordt door Lloyd's Register Nederland BV. Dit artikel is door de SWC opgesteld en kan door de eigenaren per e-mail worden aangevraagd.

De SWC zet op haar website ook een artikel waarin kenbaar wordt gemaakt waarom de SWC de keuze heeft gemaakt om met LRN samen te werken. De belangrijkste reden was, dat LRN de taken als aangewezen keuringsinstantie (AKI) van het welbekende Stoomwezen heeft overgenomen.

De overeengekomen sponsorvoorwaarden met Lloyd's Register Nederland BV zijn voor de machine-eigenaren zeer gunstig. De machines worden op de gewenste datum en buiten het "stookseizoen" door Lloyd's Register Nederland BV gratis gekeurd. Daar staat tegenover dat de machine-eigenaar, duidelijk zichtbaar, een stempelplaat op de machine aanbrengt (niet op de stoomketel!) waarop de naam van de AKI, Lloyd's Register Nederland BV, vermeld staat.

Deze stempelplaat wordt door de SWC, nadat de eerste gesponsorde keuring is uitgevoerd, aan de aanvrager van de keuring uitgereikt. Voor de eerste sponsorkeuring en alle wettelijke vervolgkeuringen wordt een geringe vergoeding door de SWC in rekening gebracht.
Een voorbeeld van de stempelplaat is hierna weergegeven. 

Vermelding website

Voorts dient de keuring van de machine op de website van de SWC vermeld te worden, onder vermelding van de AKI, en indien aanwezig ook op de site van de eigenaar. Om eenheid te verkrijgen in deze vermeldingen is hiervoor een artikel beschikbaar bij het secretariaat van de SWC.

Verantwoording veiligheidseisen

Voor de organisatoren van stoomevenementen en het publiek is dit een positief signaal dat de eigenaar én club er alles aan doen om de (technische) veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen en dat de eigenaar zich houdt aan de wettelijke voorschriften. Dit door zich te conformeren met de richtlijnen van Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en aan de regels vermeld in de PED (Pressure Equipment Directory) en dit te laten controleren door Lloyd's Register Nederland BV (een AKI).

Wie komen in aanmerking voor een gesponsorde "periodieke herkeuring" door Lloyd's Register Nederland BV?

Alleen de leden van de Stoomwalsenclub Nederland, die ook in het bezit zijn van een stoommachine, kunnen van deze door Lloyd's Register Stoomwezen BV geboden sponsoring gebruik maken.

Alle overige aanvragen anders dan een periodieke herkeuring

Alle andere keuringen vooral tijdig aanvragen. Altijd eerst een reparatieadvies aanvragen voordat er ook maar iets gerepareerd, veranderd of aangepast wordt om te voorkomen dat het werk alsnog anders uitgevoerd moet worden.

Wanneer een reparatieadvies en een daarop volgende intredekeur uitgevoerd moet worden dan zal Lloyd's Register Nederland BV deze uitvoeren conform de sponsorovereenkomst zoals:

-  het geven van een reparatieadvies na afkeur;
-  een tussentijdse beoordeling van de uitgevoerde reparatie(s);
-  een intredekeur (na een renovatie of grondige reparatie);
-  een keuring van machines zonder papieren afhankelijk vanuit welk land de machine is aangekocht.

Aanvraagprocedure keuringen door Lloyd's Register Nederland BV

De aanvraag voor één van de hiervoor genoemde keuringen en/of beoordelingen dienen te alle tijde via de Begeleidingscommissie - SWC keuringen aangevraagd te worden. De keuring kan, per mail worden aangevraagd, via het voorlopige e-mailadres van SWC - Begeleidingscommissie Keuringen e-mail: th.a.vandrumpt@planet.nl

Als men de keuring rechtstreeks bij Lloyd's aanvraagt, dan is het sponsorcontract niet van toepassing! Het reguliere tarief wordt dan door Lloyd's in rekening gebracht zoals vermeld op het AKI- servicecontract.

1. Aanvraag voor een periodieke herkeuring (2-jaarlijks).

Het door Lloyd's, in het keurjaar toegezonden AKI-servicecontract, n.a.v. de vorige keuring:
A. blad 2:  Volledig invullen én ondertekenen;
blad 3:  Overzicht drukapparatuur controleren of  gegevens juist zijn met paraaf en
B. De bladen 2 en 3 scannen en als bijlage van de aanvraag mee te sturen.

2. Aanvraag overige keuringen

Onder vermelding van:
A. Naam, volledig correspondentieadres van eigenaar met telefoonnummer;
B. Welke keuring het betreft, waarvoor de aanvraag ingediend wordt;
C. Naam contactpersoon met telefoonnummer.

Vragen of overige informatie

Voorkeur per e-mail th.a.vandrumpt@planet.nl
of schriftelijk aan:
Begeleidingscommissie SWC - Keuringen,
p/a Kerklaan 24,
6865 GZ Doorwerth.
Telefoon 026 - 33 40 830 of mobiel 0653 - 352 378

Historie Lloyd's Register Nederland BV

Lloyd's Register is een organisatie die in 1760 is opgericht met als doel het beoordelen en classificeren van schepen om het risico voor de verzekeraars te beperken en beheersbaar te maken.
Edward Lloyd, eigenaar van het beroemde koffiehuis aan de monding van de Thames, is de grondlegger van Lloyd's Register.

De activiteiten van Lloyd's Register beperken zich niet meer alleen tot scheepvaart. Vanuit de classificatiekunde en haar verkregen betrouwbaarheid werkt Lloyd's Register ook als keuringsinstantie voor o.a. drukapparatuur. Lloyd's Register is een internationale onafhankelijke en niet op winst gerichte organisatie. De inkomsten verkrijgt Lloyd's uit controles van tekeningen en installaties voor de certificering en classificatie.

Na privatisering van diverse overheidsdiensten in Nederland zijn de uitvoerende taken van het overbekende Stoomwezen, met instemming van de overheid, door Lloyd's Register Nederland BV overgenomen. Lloyd's Register Nederland BV is, volgens EU-richtlijnen, een door de overheid Aangewezen KeuringsInstituut (AKI) van o.a. drukapparatuur welke aan de eisen van de "Pressure Equipment Directory" (PED) moet voldoen.
Omdat de taken van het voormalige Stoomwezen overgegaan zijn naar Lloyd's Register Nederland BV heeft het bestuur van de Stoomwalsenclub Nederland, na overleg met de leden, besloten de periodieke keuringen door Lloyd's Register Nederland BV uit te laten voeren. De door het Stoomwezen verkregen kennis, documentatie en geschiedenis van de te keuren stoommachines zijn nu verzekerd van continuïteit bij Lloyd's Register Nederland BV.

De periodieke keuringen van de stoommachines, waarvan de eigenaar lid is van de Stoomwalsenclub Nederland, worden door Lloyd's Register Nederland BV gratis uitgevoerd. De machines die door Lloyd's Register Nederland BV zijn goedgekeurd zijn te herkennen aan de aangebrachte stempelplaat welke hiervoor is weergegeven.
Op deze wijze, wordt door Lloyd's Register Nederland BV (voorheen Stoomwezen) een meer dan 40-jarige samenwerking met de Stoomwalsenclub Nederland voortgezet om de nog werkende historische stoommachines te behouden. Niet alleen, in een technisch goed werkende staat, maar ook dat de gekeurde stoommachines aan de gestelde eisen van de PED (Pressure Equipment Directory) voldoen.

Voor meer informatie Lloyd's Register Nederland BV zie: www.lr.org en www.stoomwezen.nl

© Copyright Stoomwalsenclub 2016 | Privacybeleid