Keuringen en reglementen

Voordracht Theo van Drumpt, nieuwe richtlijnen. (sociale middag 12 november 2005)

STOOMWET 1896

met het: Stoombesluit Toestellen onder druk is verleden tijd en maakt plaats voor

Richtlijn: 97/23/EG ~ Drukapparatuur.

Vanaf 2002, is in EU verband een geheel nieuwe wetgeving van kracht en is na een overgangsperiode per 1 augustus 2005 volledig van kracht geworden.

Markering

De welbekende CE geeft aan, dat de fabrikant van een bepaald product dit volgens
Europesche Richtlijnen heeft gefabriceerd. Op dit moment zijn er meer dan 30 productgroepen. Zo is er een productgroep voor speelgoed, radioapparatuur, liften, medische instrumenten, machines enz. en elk productgroep verkrijgt een Richtlijn (Directive).

PED

Veel van gehoord maar dit is de richtlijn waar onze hobby onder valt.
PED staat voor: Pressure Equipment Directive of (in NL) Richtlijn Drukapparatuur.
Het wordt aangegeven als: Richtlijn 97/23/EG Drukapparatuur.
Hierin staan vermeld:

 1. de constructieve voorschriften om een ketel te maken
 2. de voorschriften t.a.v. de veiligheid en gezondheid
 3. het verantwoord omgaan met milieuaspecten
 4. de regels ter bescherming van de consument.

Wie zijn bevoegd om dit te controleren?

Het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid wijst de keuringsinstanties, voor o.a. de Richtlijn Drukapparatuur, aan en die zullen:

 1. toezicht houden tijdens de bouw of fabricage;
 2. toezicht houden op de oplevering en
 3. de begeleiding tijdens bedrijf uitvoeren.
  Deze aangewezen keuringsinstantie (AKI) wordt ook wel de Notified Body genoemd (NoBo). In de gehele Europesche Zone zijn deze NoBo’s aangewezen en iedere NoBo krijgt een nummer.

De 6 aangewezen keuringsinstanties, voor Richtlijn Drukapparatuur, in Nederland zijn:

 • Lloyds Register - Stoomwezen BV NoBo nr. 0343
 • Norske Veritas - Rotterdam NoBo nr. 0427
 • KIWA - Rotterdam NoBo nr. 0620
 • AIB Vinçotte - Breda NoBo nr. 0954
 • Veritas Quality International - Rotterdam NoBo nr. 1151
 • Energie Consult - Veenendaal NoBo nr. 1242

Opleiden

Opleiden van vakkundig en gecertificeerd personeel staat onder toezicht van:
Stichting Certificatie Vakbekwaamheid - Zoetermeer
Stichting Nederlands Instituut voor Lastechniek – Voorschoten

Categorie indeling en module vermelding

Er zijn 4 (risisco)categorieën van I t/m IV en nagenoeg alle machines van de SWC worden in categorie IV ingedeeld, niet zozeer door de werkdruk (± 12 bar) maar wel door het volume van de ketel of: p x V > 200. Categorie IV kent vier uitvoeringen door gebruik te maken van verschillende modules.
Deze uitvoeringen voor categorie IV zijn:

 1. modules B + D of
 2. modules B + F of
 3. module G of
 4. module H1

Voor onze hobby is module G de meest geschikte omdat het een eenmalig product is en de documentatie voor de ketel is eenvoudiger.

Definitie van de modules

A Interne fabricagecontrole
A1 Interne fabricagecontrole met toezicht op de eindcontrole
B EG-typeonderzoek
B1 EG-ontwerponderzoek
C1 Overeenstemming met het type
D~D1 Productiekwaliteitsborging
E~E1 Productiekwaliteitsborging
F Productkeuring
G EG-eenheidskeuring (eenmalig product, geen (product)kwaliteitssysteem)
H Volledige kwaliteitsborging
H1 Volledige kwaliteitsborging met controle van het ontwerp en bijzonder toezicht op eindcontrole

Indeling machinegroepen

Het gehele machinebestand van de SWC kan, op basis van technische staat van de machine, in 5 groepen worden onderverdeeld namelijk:

Groep 1: Machines die bedrijfsklaar zijn en van 2002 of eerder al onder keur staan.
Groep 2: Machines die, sinds 2002 of eerder én onder toezicht, in reparatie zijn.
Groep 3: Machines bestemd voor restauratie en/of reparatie en die vóór 1 augustus 2005 zijn aangemeld.
Voor 1 januari 2007 een reparatievoorstel indienen.
Groep 4: Modelbouw. Afhankelijk van de grootte van het model dient deze gekeurd te worden. De modellen met een overdruk lager dan een 0,5 bar of een volume van minder dan 2 liter is alleen goed vakmanschap vereist! Bouwen vanaf 2002 valt onder de wetgeving: nieuwbouw.
De binnen de SWC bekende groep: klein stoom wordt nu op dezelfde wijze behandeld en verkrijgt een categorie-indeling alsof het een grote machine betreft.
Groep 5: Geïmporteerde machines
Alle andere machines (met of zonder tekeningen en/of documenten) vallen onder de nieuwe wetgeving en een belangrijk aspect daarvan is: dat alle machines, die na 1 augustus 2005, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) afkomstig zijn worden NIET toegelaten. Als men een dergelijke machine alsnog onder de keur wil brengen, dan wordt dit als nieuwbouw beschouwd en valt onder de wetgeving van de Richtlijn 97/23/EG Drukapparatuur. Aan deze machinegroep wordt door de SWC geen aandacht besteed of initiatieven ondernomen.

Het begrip: “Goed vakmanschap” (in plaats van keuring)

Voor kleine modellen, die niet tot een categorie behoren, is het begrip goed vakman-schap. Deze modellen kunnen zonder keuring gebouwd worden en er is passief toezicht op deze modellen. Dit betekent, dat als er een ongeval plaats vindt dan zal bij het onderzoek, door de Arbeidsinspectie, alsnog naar de documenten zoals tekeningen, constructie-berekeningen en lassen van het model gevraagd kunnen worden. Het vakmanschap wordt dan wel getoetst op certificatie van de maker en materialen.
De SWC zal te allen tijde de leden adviseren en verzoeken om het model voor keuring aan te bieden i.v.m. passief toezicht, aansprakelijkheid en verzekering.

Verantwoordelijkheden

Overheid

De door de overheid aangewezen keuringsinstanties of NoBo’s zorgen voor de controle op de uitvoering van o.a. de: Richtlijn Drukapparatuur (PED). Deze instanties hebben geen opsporingsbevoegdheid en is een taak van de Arbeidsinspectie een dienst van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Fabrikant

De fabrikant is er verantwoordelijk voor, dat de op de markt komende drukapparatuur aan de eisen van de richtlijn(en) voldoet.
Meerdere Richtlijnen voor een product zijn mogelijk.
Importeur
Is verantwoordelijk voor de drukapparatuur die buiten de Europesche Economische Ruimte (EER) komt en binnen de EER in gebruik wordt genomen.

Gebruiker

 1. Aanschaf.
  Gebruiker is verantwoordelijk, dat de drukapparatuur die hij aanschaft voldoet aan de eisen van de richtlijn en geschikt is voor het voorgenomen gebruik.
 2. Zelf importeren.
  Als gebruiker zelf importeert van buiten de EER neemt hij de
  verantwoordelijkheid van de importeur over. De drukapparatuur moet aan alle eisen van nieuwbouw voldoen.
 3. Ingebruikneming.
  De gebruiker dient voor de eerste ingebruikname een keuring aan te vragen.
 4. Keuring tijdens gebruik.
  De gebruiker dient er voor te zorgen dat de drukapparatuur periodiek gekeurd wordt.
 5. Onderhoud
  De gebruiker is, volgens het Arbobesluit, verplicht de drukapparatuur zodanig te onderhouden, dat de veiligheid van de drukapparatuur niet tot een ontoelaat-baar niveau daalt (bediening en reparaties door gecertificeerd personeel).

Documenten

Bij een ingrijpende reparatie dient een aantal documenten overlegd te worden zoals:

 1. Verklaring van type-/ontwerponderzoek.
  Constructies en berekeningen.
 2. Verklaring van overeenstemming.
  Vermelding van de verrichte onderzoeken of deze overeenkomen met het ontwerp.
 3. Verklaring van ingebruikneming.
 4. Verklaring van periodieke herkeuringen.

Alle machines die al onder keur staan (2002 of eerder) zijn voorlopig vrijgesteld. Na een eventuele grondige reparatie kan de procedure onder nieuwe wetgeving vallen.

Eerste actie is altijd

Een reparatievoorstel indienen, met tekening voor de hoofdmaten, zodat een controle sterkteberekening gemaakt kan worden.

AAN HET VOORGAANDE DIENEN WIJ TE VOLDOEN OM IN OVEREENSTEMMING MET DE WET VAN ONZE HOBBY TE KUNNEN GENIETEN!

© Copyright Stoomwalsenclub 2016 | Privacybeleid