Algemene leden vergadering 2017

Algemene leden vergadering 2017Algemene ledenvergadering op zaterdag 25 maart 2017

 


Welkom vanaf 10.30 uur.
Vergadering van 11.00 tot 12.30 uur
Lokatie: Mechanisch Erfgoed Centrum
Dronterweg 29, 8251PA Dronten

Bereiken per auto:
Vanaf A6, Almere richting Lemmer, Afslag 10. Dan rechtsaf naar de Larserweg N302/N309 Dronten. Steeds de N309 volgen. Na de derde rotonde nog 9,5 km doorrijden. Daar ligt het MEC, links van de weg.
Vanaf A6, komende uit Lemmer: afslag 12 naar Swifterbant. Eerst naar de N711, dan naar de N710 en tenslotte naar de N309. 1,1 km verder ligt het MEC links.
Vanaf de A28 bij knooppunt Hattumerbroek naar de N50: Emmeloord. Dan de N305, vervolgens de N309: Dronterweg. Na nog 2 rotondes 2,1 km doorrijden. Daar ligt rechts het MEC.
Openbaar vervoer: De buslijn 163, van station Lelystad naar station Dronten rijdt langs het MEC. Dichtstbijzijnde halte: Roodbeenweg.

Agenda van de vergadering: (start 11.00 uur)
1. Opening door de voorzitter, Jan Willem Heijting. Hij memoreert de overledenen.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016.
3. Ingekomen stukken/presentielijst.
4. Zittingsduur bestuursleden. Jan Willem Heijting is voorzitter sinds 2008. In 2017 loopt
zijn derde termijn af. Hij wil nog wel door gaan. Nita Carp is secretaris sinds 2006. In
2018 loopt haar vierde termijn af. Zij zoekt vóór die datum een opvolgster. Mark Duncker
is penningmeester sinds 2007. Zijn derde termijn zit erop. Hij wil graag nu al een deel
van zijn werkzaamheden gaan delen met zijn opvolger in 2019. Heidi de Bruijn is sinds
2014 redacteur. Zij tekent in 2017 nog wel bij. Gerard Leliefeld is sinds 2005 technisch
commissaris. Hij treedt op deze vergadering af. Er is een opvolger voor hem gevonden:
Chris Bosma uit Drachtstercompascüum. Na punt 13 van deze agenda zal Gerard
worden uitgezwaaid.
Eventuele tegenkandidaten voor de verkiezing als een vervangend bestuurslid kunnen
tot uiterlijk 10 dagen voor de ALV bij het bestuur worden voorgedragen. Deze voordracht
dient door tenminste drie leden te worden ingediend en voorzien te zijn van de verklaring
van de kandidaat geen bezwaar tegen de kandidaatstelling te hebben.
5. Jaarverslag van de secretaris over 2016.
6. Jaarverslag van de redacteur over 2016.
7. Rekening en verantwoording van de penningmeester over 2016.
8. Verslag Kascommissie.
9. Benoeming nieuw lid Kascommissie.
10. Begroting 2017, vaststelling contributie 2018. Voorstel: hetzelfde als in 2017.
11. Plannen voor 2017: keuringen, evenementen, Road Run, Soc. Middag.
12. Hoe vieren we ons 50 jarig bestaan in 2019? Het idee is om een feestcommissie in het
leven te roepen. Gerard Leliefeld heeft zich bereid verklaard om hierin zitting te nemen.
13. Zaken rond de Pruttelpot, toegelicht door Gerard Leliefeld.

14. Feestelijk afscheid van Gerard Leliefeld als technisch commissaris.
15. Eventuele voorstellen van de leden ingevolge art. 15 van het Huish. Reglement. (Dus
extra agendapunten).
16. Rondvraag.
17. Sluiting
Deelname:
Ingevolge het bepaalde in art.14 van het Huishoudelijk reglement hebben toegang tot de algemene ledenvergadering de particuliere leden en bedrijfsleden.
Allen voor zover zij (uitgezonderd de ereleden) de contributie over het lopende verenigingsjaar hebben voldaan.
Degenen die de notulen van de jaarvergadering van 2016 voor de Algemene Jaar Vergadering op 25 maart in hun bezit willen hebben, kunnen dit kenbaar maken aan het secretariaat.
Een exemplaar hiervan wordt dan aan u toegezonden. (liefst per mail)

Na de vergadering is er een drankje en een lunch in het museum.
Het museum is pas op 24 juni 2016 officieel geopend en zal door velen van u nog niet bezocht zijn. U kunt rondkijken of u bij een rondleiding van vrijwilligers en van de beheerder van het museum, de heer Huisman aansluiten. Er zullen wat grote verbrandingsmotoren gestart worden! Mocht u, voordat u vertrekt nog een versnapering wensen: de bar blijft open.
Er kunnen ook wat andere bezoekers rondlopen: het museum is die dag niet exclusief voor ons geopend.


Hoewel de kosten voor deze bijeenkomst per persoon hoger zijn, verwachten we van de deelnemers aan deze dag € 15,-- p.p.
Als u wilt komen, dit bedrag graag voor 20 maart overmaken op
giro NL25 INGB 0001 882 340 tnv. Stoomwalsenclub Nederland, Utrecht.
Voor buitenlanders: BIC INGBNL2A.
Dan weten we ook hoeveel stoelen er moeten worden klaargezet.
Als u bij de overschrijving uw lidmaatschapsnummer kunt opgeven, is dat een pluspuntje voor de penningmeester.

Met genoegen verwelkomen we u op 25 maart a.s. om er weer een gezellige dag van te maken!


Het bestuur.


Reageren?

< Terug naar het overzicht

© Copyright Stoomwalsenclub 2016 | Privacybeleid